Odvolanie úspešné, z 10 na 6 bodov

27/02/2024 2 Od BlueBlooded

Odvolacia komisia dospela k záveru, že odpočet bodov uložený nezávislou komisiou Premier League v novembri sa s okamžitou platnosťou zníži o štyri body.

Pre klub je to nepochybne pozitívum. Zníženie trestu považuje Everton za ospravedlnenie svojho odvolania a za dôkaz, že pôvodný verdikt bol svojou povahou neprimeraný. Aj keď EFC priznalo svoje porušenie, trest bol vyšší ako ten udeľovaný za vstup do administrácie. Toto ťažké obdobie sa dotýkalo všetkých v klube, pričom manažér Sean Dyche nedávno pripustil, že neistota mohla začať ovplyvňovať aj hráčov. Na ihrisku sa Everton nedočkal ligovej výhry od 16. decembra proti Burnley.

Oficiálne stanovisko Evertonu:

„Zatiaľ čo klub stále spracováva rozhodnutie odvolacej komisie, sme spokojní, že naše odvolanie viedlo k zníženiu bodovej sankcie. Chápeme, že odvolacia komisia považovala pôvodne uložený 10-bodový odpočet za nevhodný, keď sa posúdil na základe dostupných referenčných hodnôt, o ktorých klub informoval Komisiu, vrátane pozície podľa príslušných predpisov EFL a 9-bodového odpočtu, ktorý je uložený podľa vlastných pravidiel Premier League v prípade platobnej neschopnosti.

Klub je tiež obzvlášť spokojný s rozhodnutím odvolacej komisie zrušiť pôvodné zistenie Komisie, že klub nekonal v maximálnej dobrej viere. Toto rozhodnutie, spolu so znížením odpočtu bodov, bolo neuveriteľne dôležitým a zásadným bodom pre klub v odvolacom konaní. Klub sa preto cíti oprávnený v presadzovaní svojho odvolania. Bez ohľadu na rozhodnutie odvolacej komisie a pozitívny výsledok je klub naďalej plne odhodlaný spolupracovať s Premier League v súvislosti s prebiehajúcimi konaniami začatými za účtovné obdobie končiace v júni 2023.

Klub stále zvažuje širšie dôsledky tohto rozhodnutia. V tejto chvíli túto záležitosť nebude komentovať inak, než vyjadrením svojho poďakovania nášmu Poradnému výboru fanúšikov (FAB) a iným skupinám fanúšikov počas tohto procesu a všetkým Evertonians za ich pokračujúcu podporu a trpezlivosť.“

Everton komisii neklamal

Odvolanie bolo vypočúvané počas troch dní medzi 31. januárom a 2. februárom. Právny tím Evertonu bol nakoniec schopný presvedčiť trojčlennú radu, že pôvodný trest bol chybný. Tá sa skladala zo Sira Garyho Hickinbottoma, Daniela Alexandra KC a Katherine Apps KC. To bola výzva, ktorú úspešne zvládla uznávaná kapacita najatá klubom, Laurence Rabinowitz KC. Obhajovalo sa na deviatich frontoch.

Everton sa vzdal boja proti argumentu porušenia PSR, ktoré ho priviedlo do problémov s Premier League. Namiesto toho sa zameral na napadnutie 10-bodového odpočtu, ktorý zatiahol klub do nebezpečenstva zostupu. Sedem z deviatich bodov odvolania bolo zamietnutých, ale odvolací senát uznal, že pôvodné vypočutie komisie, ktoré sa konalo v októbri, malo v ostatných dvoch právne chyby.

Tie boli kľúčové pri argumentácii o znížení trestu. Komisia pôvodne rozhodla, že EFC bolo „menej než úprimné“ o informáciách poskytnutých Premier League, ktoré sa týkali dlhu za jej nový štadión. Pôvodne dodala, že porušilo sa aj ďalšie pravidlo, keď klub nekonal v „najlepšej dobrej viere“. Everton uznal, že údaje predložené na výpočty PSR boli nesprávne a dokonca „zavádzajúce“, ale zdôraznil, že by to nemalo znamenať, že ide o niečo iné ako nevinnú chybu. Odvolacia komisia súhlasila. „Podľa nášho názoru to, že sa niekto mýli, neznamená, že je to menej než úprimné. Urobiť toto rozhodnutie proti klubu bolo preto tiež procedurálne nespravodlivé.“

Rozšírením toho bolo tvrdenie, že Everton počas procesu vyšetrovania nekonal v „najlepšej dobrej viere“, čo predstavovalo údajné porušenie pravidla B.15. Avšak obvinenie Evertonu sa neodvolávalo na tento právny bod, a ani sa o ňom nediskutovalo v žiadnej fáze pojednávania. Prvá zmienka o pravidle B.15 prišla až v konečnom verdikte komisie. Everton preto nemal šancu brániť sa proti tomuto obvineniu a v konečnom dôsledku to pridalo „svoju vlastnú diskrétnu priťažujúcu váhu“ v 10-bodovej penalizácii.

Výška trestu bola neadekvátna

Odvolaciu komisiu sa podarilo presvedčiť aj v tom, že sankcia bola uložená bez zohľadnenia príslušných prípadov a precedensov z histórie. Everton tvrdil, že ak by sa tieto zvážili, trest by bol menej prísny. Účastníci prejavili pochopenie pre predošlú komisiu, ktorá musela dospieť k prvému verdiktu bez usmernení vypracovaných Premier League. Ale nový, odvolací výbor dospel k záveru, že pôvodný panel „mal uznať, že neuplatňoval svoje široké uváženie, pokiaľ ide o sankcie v úplnom vákuu“.

Everton samozrejme predložil nedávne príklady klubov participujúcich v EFL, ktoré porušili pravidlá týkajúce sa výdavkov, a nedostali trest rovnakej úrovne. Tiež neváhal jatriť tému Európskej Super Ligy, kde šesť klubov Premier League zaplatilo za ich neuváženú snahu o novú súťaž kombinovanú sumu £22 miliónov.

Argumentovanie klubu v neprimeranosti trestu pokračovalo, keď sa zdôraznila stanovená deväťbodová zrážka pre ktorýkoľvek klub Premier League, ktorý vstupuje do administratívy. To je stav, kedy subjekt nie je viac schopný splácať svoje záväzky a hrozí mu krach. Nie všetky príklady, ktoré predložilo EFC, sa považovali za užitočné. No odvolací výbor dospel k záveru, že „komisia urobila chybu, keď nezohľadnila a nevzala do úvahy“ predchádzajúce sankcie ako referenčné hodnoty.

Kde odvolanie neuspelo?

Everton neúspešne argumentoval, že „správny prístup“ klubu nebol na prvom pojednávaní  prijatý ako poľahčujúca okolnosť. Tento bod sa sústreďoval na dobrovoľnú stratu sponzorskej zmluvy s USM prostredníctvom sankcionovaného ruského oligarchu Usmanova, a suspendovanie Sigurdssona, zatknutého pre podozrenie zo zneužívania detí, a nakoniec prepusteného so stratou 10 miliónov libier.

Pokusy tvrdiť, že Evertonu nebola uznaná príkladná spolupráca a úrokové náklady na nový štadión, boli tiež neúspešné. Podľa odvolacej komisie došlo k chybám v prístupe k nadmerným výdavkom a získaniu športovej výhody. Objavil sa aj argument, ktorý rovnako nebol uznaný, keď sa podľa klubu nezohľadnili iné, alternatívne športové sankcie, ako napríklad zákaz prestupov, či finančná pokuta.

Odvolacia komisia si vypočula dôkazy aj od poradnej rady fanúšikov Evertonu (FAB), keď rozhodovala o vnímanom nedodržaní vplyvu sankcie na klub. Toto však bolo zamietnuté, nakoľko akákoľvek uložená sankcia nemôže byť ovplyvnená pochopiteľnou silou cítenia základne priaznivcov Evertonu za okolností, v ktorých bez ich vlastného zavinenia môže klub dostať trest a niesť dôsledky.

Odvolanie potvrdilo, že neexistovala šanca, že by sa Everton bodovému trestu úplne vyhol. Ostatné dostupné sankcie, vrátane pokuty, prestupového embarga a pozastaveného odpočtu bodov, sa považovali za nevhodné. Jediný problém spočíval v tom, ako a podľa čoho vypočítať primeraný trest.

„Nepochybujeme o tom, že ak neberieme do úvahy poľahčujúce faktory, akékoľvek porušenie pravidla E.51 nezaručuje nič menšie ako odpočet bodov. Posúdenie toho, koľko bodov by bolo vhodné, nie je matematickou úlohou, ani úlohou, v ktorom Premier League poskytla nejaké usmernenia.“

Precedensy odpočtov v druhej lige

Inými slovami, v súčasnom trende každé rozhodnutie komisie, ktorá sa od prípadu k prípadu, a v každom odvolaní mení, garantuje inú výšku odpočtu za pomoci vždy odlišnej logiky daného senátu. Právny tím Evertonu správne poukázal, že klub vstupujúci do administrácie by utrpel iba deväťbodový trest. Komisia tak akceptovala, že 10-bodový trest v tomto prípade bol „vnútorne nekonzistentný“. Predstavuje to totiž až 20% z priemerného sezónneho bodového zisku tímov v Premier League.

Pri hľadaní precedensov v nedávnych prípadoch videných v Championship sa upriamila pozornosť na Derby County, Sheffield Wednesday a Reading. Tam boli odpočty bodov za porušenie PSR medzi rokmi 2020 a 2022. O všetkých týchto trestoch rozhodli usmernenia EFL. Tá navrhovala minimálny odpočet troch bodov, ale s nárastom o bod za 2 až 2,5 milióna libier vynaložených nad prahovú hodnotu. Aj tak by však 12 bodov bolo vždy maximálnym trestom za porušenie pravidiel výdavkov.

Rabinowitz poukázal na prípad Sheffieldu Wednesday, ktorý v roku 2020 dostal odpočet šesť bodov za porušenie finančných pravidiel. Tento trest bol pôvodne 12 bodov. Po odvolaní bol však znížený. Ale týkal sa obdobia, keď klub prekročil hranicu výdavkov v Championship vo výške £39 miliónov o takmer 46 percent. Porušenie Evertonu bolo výrazne nižšie, tesne pod 19 percentami.

Argument Evertonu však nezohľadnil skutočnosť, že ak by Sheffield Wednesday predal svoj pozemok o tri týždne skôr, čím by bol započítaný do príslušného účtovného obdobia, vôbec by neporušil pravidlá výdavkov. Z laického pohľadu logiky sa však dá len ťažko chápať, aký vplyv môže mať takéto „ak/keby“ na posúdenie porušenia pravidiel. Predsa tie pravidlá, aj so svojimi explicitnými limitmi a hraničnými termínmi, sú na to, aby sa dodržiavali. Ak nie, potom sú jednoznačne porušené.

Prečo práve mínus 6 bodov?

Právny tím Evertonu odvolacej komisii tvrdil, že usmernenia EFL by v tomto prípade mali predstavovať šesťbodový odpočet znížený o dva body. A to v dôsledku klesajúceho trendu ich finančných strát v sledovanom období. To je ďalší faktor v rozhodovacom procese EFL. V odvolacej výzve sa uvádza: „Trend je jediným poľahčujúcim faktorom, ktorý klub vzniesol, za ktorý by sa malo pripisovať uznanie.“

No príliš veľká váha sa tomu komisiou nepripisovala. Doplnilo sa, že miera poľahčujúcej okolnosti by mala byť „skromná“, pretože straty PSR Evertonu boli £58 miliónov a £53 miliónov v prvých dvoch rokoch predtým, ako „boli v poslednom roku použité brzdy výdavkov“. Mohli by sme namietať, že nemuseli byť použité (ak/keby).

Dva priťažujúce faktory preto nakoniec zabezpečili Evertonu šesťbodový trest. Samotné porušenie PSR je prvým faktorom (už ho EFC nenamietalo). Predstavovalo 19,5 milióna libier. A aj pôvodná komisia aj odvolacia ho považovali za „značné prekročenie“. Nasledujúci výrok senátu odvolacej komisie hovorí sám za seba:

„Môžeme usúdiť, že to klubu poskytlo významnú športovú výhodu, ktorú, aj keď nie je možné kvantifikovať, si vyžaduje odpočet istých bodov, aby sa táto výhoda jednoducho odstránila a aby to bolo férové voči ostatným klubom Premier League.“

Everton sa pri druhom faktore mohol oprávnene postaviť proti „menej než úprimnému“ opisu ich správania. Ale odvolacia komisia nebola nadšená ich priznaním, že Premier League boli predložené nesprávne informácie. Alebo, podľa vlastných slov Evertonu, boli „objektívne zavádzajúce“. Preto trojčlenný senát dospel k záveru, že už len to, že Everton čisto technicky predložil nesprávne čísla, bez ohľadu na najlepšie úmysly, predstavovalo priťažujúci faktor. „Chyba nebola len lapsusom alebo príliš optimistickým návrhom.“

(fotozdroj: Getty Images)